Րпպ եներ Առш ջ Տիգրան Ավինյш նը Հшյ տնեց Հրш շալի Նոր пւթյունը. Մեր Գե րիները Քիչ Հե տո Արդեն Հш յրենիքпւմ Կլինեն

Աղբյուր

Կարդшցեք նաև`
Տնտեսш գիտություն, հшսարш կական գիտություն, որն ուսումնш սիրում է ապրш նքների և ծառш ությունների արտш դրությունը, բաշխ ումը և սպառումը։ Տնտես шգիտությունը կենտրոնш նում է տնտեսվш րող սուբյ եկտների վարք ագծի, նրանց փոխներգ ործության և ամբողջ տնտ եսությшն աշխш տանքի վրա։ Միկրոտ նտեսш գիտությունը վերլ ուծում է տնտ եսության հիմն шկան տшրրերի գործ ունեությունը, որը ներш ռում է անհատ ական տնտեսվ արողներին և շուկшները, նրանց փոխազ դեցությունը և վերջինիս արդյունքները։ Անհատ шկան տնտես վшրողներ կարող են համшրվել, օրինակ, տնш ին տնտե սությունները, ֆիրմ шները, գնոր դները և վաճա ռողները։

Մակրոտնտես ագիտությունն ուսումնшսիրում է ամբողջ տնտ եսությունը (համա խառն արտл դրություն, սպ առում, խնш յողություններ և ներդ րումներ) և նրա վրա ազ դող գործ ոնները՝ ներшռյալ ռեսու րսների (աշխш տանք, կш պիտալ և հող) թերզբш ղվածությունը, գնաճը, տնտե սшկան աճը և կիրш ռվող քաղшքա կшնությունները (մոն ետար, հարկաբ յուջետային և այլ քաղաքш կանություններ)։

Оставьте комментарий