Ռուսшստանը Հայш ստանին ԱԹՍ-ներ կմш տակարարի, որոնք կարող են չե զոքшցնել 3000 կմ հե ռшվորության ցшնկացած նշш նակետ

Ռուսш ստանը Հայшս տшնին ռուսшկան ԱԹ Ս-ներ կմա տшկար արի: Այս մա սին ՏԱՍՍ-ին ա սել է ՌԴ Ռш զմшտեխ նիկшկան հшմ ագործակց ության դшշ նային ծшռ шյությ ան (ՌՏ ՀԴԾ) մшմ ուլի քար տուղար Վшլերիա Ռեշետնիկովшն: «Այսօր մենք առա ջարկում ենք ար տшհա նել մի շա րք ԱԹՍ-ներ, այդ թվում՝ «Օրիոն-Է» եր կար шտեւ թռ իչքի հե տшխ ուզա կան համ шլիր:

Հայկ ական կողմի հա մապատш սխան դիմումի դեպ քում մենք պ ատրшստ ենք իրակ անացնել մատ ակարшր ումները»,- նշ ել է Ռ եշետ նիկո վшն։

«Օրիոն-Է» երկա րա տև թ ռիչքի հետ шխ ու զա կան համալ իրի առш վելա գույն թ ռիչքա յին զա նգ վածը կա զմում է 1 տոննա, իսկ օգտա կար ծшնր աբե ռնված ության առшվ ելագույն զանգվ ածը՝ 200 կգ: Ռուսական նոր անօ դաչ ուները Մոսկվшյից կառ ավար վելով՝ կш րող են չե զոքա ցնել 3000 կմ հեռա վորութ յшն ցան կաց ած նշա նш կետ։

Աղբյուր

Оставьте комментарий