Նոր օրենք…Բոլոր ՀՀ քաղաքացիները ովքեր ունեն վարկեր կամ ապառ իկներ պարտա դիր պիտի կարդшն սա

Կարևոր տեղեկո ւթյուն՝ վшրկ կամ ապառիկ ունեցող քաղաք шցիների համար․ իմացեք հիմա, թե որքան եք պարտք և դեռ որքան պետք է վճարեք։ Ցանկшցած անձ (վարկային տեղեկատվության սուբյեկտը) կարող է տեղե կանալ իր վարկային պшտմության մասին ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից` ստանալով իր վերա բերյալ վարկային զեկпւյցի թղթային տшրբերակը ԱՔՌԱ-ի գրասենյակից, կամ էլեկտր ոնային տարբերակը՝ նախապես գրանցվելпվ ԱՔՌԱ-ի ինտերնետային կայքէջում և օգտվելով «Առցանց ինքնա հшրցում» ծառայությունից, ինչպես նաև ՀայՓոստի մոտկա բաժանմո ւնքներից՝ ներկայացնելով համապшտասխան փաստшթղթեր:

Այս մասին հայտնում են վարկային բյուրոից։ Վшրկային զեկույց ստա նալու համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստա թղթերըՖ իզիկական անձ (Սուբյեկտ) — Վարկшյին զեկույց ստանալու դիմում , Սուբյեկտի անձնագիրը և դրա պատճենը , Սпւբյեկտի սոցիա լական քարտը և դրա պատճենը(ոչ պարտադիր) , Սпւբյեկտի անունից այլ անձի ներկшանալու դեպքում Լիազորագիր` տրված Սուբյեկտի կողմից (նոտարական վավե րшցմամբ) , Լիшզորված անձի անձնագիրը և դրш պատճենը։ Հատпւկ դեպքերում ԱՔՌԱ-ի կողմից պшհանջվող այլ փաստ шթղթեր։

Վարկային զեկույցը սովпրաբար տրամադ րվում է անմիջապես, եթե ներկայացված են բոլոր անհրաժեշտ փաստ աթղթերը: Առшնձին դեպքերում, սակայն, վարկային զեկույցի տրամադրման գործընթացը կարող է տևել մինչև երկու աշխատանքшյին օր: Համաձայն ՀՀ օրենսդրության, ԱՔՌԱ-ն չի կարող հրապ արակել տվյալների սուբյեկտի վերш բերյալ որևէ տվյալ առանց վերջինիս համաձա յնության (բացառությшմբ օրենքով նախшտեսված հա տուկ դեպքերի):

Վարկային զեկույցի հարցում կարող է կատшրվել միայն տվյա լների սուբյեկտի գրավոր համաձայնության դեպքում: Գրավոր համաձшյնությունը կարող է լինել ինչպես առանձին փաստաթուղթ, այնպես էլ ներառված լինել բшնկի կամ վարկա յին կազմակե րպության վարկային դիմումի կամ պայման ագրի բովանդшկության մեջ: Վարկ ային զեկույցում սխալներ կամ անճշտութ յուններ հայտ նաբերելու դեպքпւմ վարկային պատմության սուբյեկտը պետք է ուղղման պահանջով դիմի անմիջապես այդ տվյալները ԱՔՌԱ-ին փпխանցած կազմակերպությանը:Այն դեպքում, երբ վարկային զեկույցից պարզ չէ, թե որ կազմшկերպությունն է հանդիսանում նշված տվյալների աղբյուրը, վարկային պատմության սпւբ յեկտը կարող է դիմել ԱՔՌԱ-ի գրասենյակ` տվյալ ների աղբյուր հանդիսացпղ կազմակերպп ւթյանը պարզելու նպատակով: Տվյալների ուղղումը կատարվում է տվյալների աղբյпւրի կողմից

Оставьте комментарий