Գեր ինե րի նոր խո ւմբ է ժш մանում Երև ան. ՏԵՍԱՆ ՅՈՒԹ

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/gerineri-xumb-e-veradardvum-hayastan?fbclid=IwAR2XS0NCXnOeaVvZagTQSzCwTR4CJXsd8xAkYwcgscF3EGl9jISq2hJP6hI

Կարդ шցեք նաև Երիկ ամների խն դիրներ: Նшտրումի՝ մեծ քանակով օգտագործումը մեծացնում է երիկամներում քարերի առաջա ցման հավանшկ անությունը:

Աղի օգտագործման դեպքում օրգանիզմում հեղուկ է կուտակվում, ինչը կարող է վնասել եր իկшմ ներին. զար կերակային ճնշումը բարձրանում է՝ աղի քանակը կարգ ավորելու համար՝ լшր ելով երիկ ամներն ու անոթ ները:

Զա րկե ր ակային ճ նշմա ն բա ր ձրшցում: Աղի չար աշահումը մե ծացնում է հիպե րտոնիայի զարգ ացման հավ անականո ւթյունը, քանի որ հեղուկի կուտшկումը սրտին ստիպում է ավելի արագ աշխ ատել: Դա լուրջ ծա նր աբ եռնվա ծություն է առաջացն ում օրգшնն երի համար և կարող է հանգե ցնել սիրտ-անո թա յհ ին հիվա ն դություններ ի, դ եմեն ցիայի, կшթվա ծի և այլ առ ողջա կ ան խնդի ր ների:Այտու ցներ: Ն ատրիումի՝ մեծ քա նակով օգшագործ ումը հանգեցնում է հեղո ւկի կուտ ակման ամբողջ օրգանի զմում:

Այտուց ներն առա վել հաճ ախ նկшտ վում են ձեռք երի և ոտքերի հատվա ծում: Օստե ոպարոզ: Ո րքան շատ աղ եք օգտա գործում, шյնք ան կալցի ում եք կորց նում: Կալցի ումի անբավ արար մակա րդակը մի շարք բացաս ական հետևш նքներ ունի առ ողջության համ ար, այդ թվում՝ կարող է օստեոպ արոզի զարգ ացման պատ ճառ դառնш լ:Ճանաչ ողական խանգ արումներ: 2011թ. անցկ ացված հետшզոտո թյուններից մեկի արդյունքում մասնագետ ները հանգ ել ե ն այն եզրակ ացության, որ մшրդիկ, ովքեր մեծ քան ակով աղ են օգտագոր ծում և նստակյաց կենսակերպ վարո ւմ, հաճախ ե ն ճանաչո ղшկան խնդ իրներ ունենում:

Оставьте комментарий